தரம் 5 வினாத்தாள் அம்பிகைபாகன் 46 – 50

தரம் 5 வினாத்தாள் அம்பிகைபாகன் 46 – 50

Scholarship Model Paper 46-50 Tamil. The Scholarship Examination is a highly competitive Sri Lankan examination conducted by the Department of Examinations of the Ministry of Education. It is optional for students to undertake it during the final year of primary school. Deparment of Examination.

Scholarship Model Paper 46 – 50 Tamil Free Download

[indeed-social-locker sm_list=’fb,tw,li,’ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text='<h2>This content is locked</h2><p>Share This Page To Unlock The Content!</p>’ ism_overlock=’default’ ]

Scholarship Model Paper 46

Download

Scholarship Model Paper 47

Download

Scholarship Model Paper 48

Download

Scholarship Model Paper 49

Download

Scholarship Model Paper 50

Download

  [/indeed-social-locker]

Check Also

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம் Download Grade 5 Model Papers 2020 Kalmunai …