தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்

தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்கள்

Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium. வீரமுனை அறிவுச்சுரங்கம் கல்வியகத்தின்ஆசிரியர் சுவேந்திரன் அஜீந்தன் இனால் தரம் 3 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை நோக்கிய பயணமாக  பேரிடர் கால இணைய வழி பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு “புலமைப்பாதை” வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.

Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium

புலமைப்பாதை தொடர் 01

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 02

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 03

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 04

Download PDF

Check Also

Grade 4|| Scholarship|| Maths|| Exams Efficient

Grade 4|| Scholarship|| Maths|| Exams Efficient Grade 4 Scholarship Exam How to teach our children …