தரம் 5 கணித வினாத்தாள்

தரம் 5 கணித வினாத்தாள்

தரம் 5 புலமைக்கலசம் கல்வி வெளியீடு – 2020

தரம் 5 கணிதம் செயலட்டை – 1
ஆசிரியர் – நா.பத்மராஜ் (மன்/புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரி – தேசிய பாடசாலை)

Download PDF

Download Other Grade 5 Exam Papers Tamil

Check Also

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள்

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள் Download Zahira College Exam Papers and Holiday Assignments in Tamil …