தரம் 5 தொண்டைமானாறு வினாத்தாள்

தரம் 5 தொண்டைமானாறு வினாத்தாள்

Thondaimanaru Scholarship Model Paper 2018. The Scholarship Examination is a highly competitive Sri Lankan examination conducted by the Department of Examinations of the Ministry of Education. It is optional for students to undertake it during the final year of primary school.

Download

Check Also

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம் Download Grade 5 Model Papers 2020 Kalmunai …