தரம் 1 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்

தரம் 1 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்கள் Grade 1 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium. வீரமுனை அறிவுச்சுரங்கம் கல்வியகத்தின்ஆசிரியர் சுவேந்திரன் அஜீந்தன் இனால் தரம் 1 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை நோக்கிய பயணமாக  பேரிடர் கால இணைய வழி பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு “புலமைப்பாதை” வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது. Grade 1 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium புலமைப்பாதை தொடர் 01 Download PDF புலமைப்பாதை தொடர் 02 Download PDF புலமைப்பாதை … Read more