விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம் 1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன அறிதல், உணர்தல், விரும்பிச் செய்தல் ஆகிய மூன்றும் அறிவின் கூறுகள் ஆகும். அறிவார்ந்த சிந்தனை, அறிவார்ந்த சொல்; அறிவார்ந்த செயல் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியவனே மனிதன். எனவே தான் ‘மனிதன் ஓர் அறிவு ஜீவி’ என்றார்; அரிஸ்டாட்டில். சிந்தனையின் வெளிப்பாடே பகுத்தறிவு. பகுத்தறிவு சிந்தனை சிறப்பு அம்சமாகும். விமர்சன சிந்தனை (விமர்சன பகுப்பாய்வு) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. தெளிவாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் சிந்திப்பதற்கான திறனே விமர்சன சிந்தனை … Read more

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும்

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும் பொருளடக்கம் அலகு 1 விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம் 1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன? 1.2 விமர்சன சிந்தனையின் யுக்திகள் 1.3 விமர்சன சிந்தனையின் அனுகூலங்கள் 1.4 விமர்சன சிந்தனையின் தடைகள் 1.5 விமர்சன சிந்தனையின் சிறப்பியல்புகள் அலகு 2 அர்த்தம் பற்றிய பகுப்பாய்வு 2.1 அர்த்தத்தின் கூறுகள் 2.2 அவசியமான மற்றும் போதுமான நிபந்தனைகள் 2.3 சாதாரண மொழி பற்றி விமர்சன சிந்தனை அலகு 3 வாதங்களின் தன்மை 3.1 … Read more