தரம் 11 புவியியல் அலகு – 5

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 5 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 5 ? Download PDF

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 04

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 04 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 4 ? Download PDF

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 03

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 03 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 3 ? Download PDF