தரம் 11 சைவநெறி – வினாத் தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – வினா விடைத்தொகுப்பு க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 கொவிட் 19 விடுமுறை காலச் செயலட்டை – 2020 தரம் 11 மாணவர்களுக்கான வினாத் தொகுப்பு (புதிய பாடத்திட்டம்) சைவநெறி – தவணை 01 , 02 ஆக்கம் திருமதி.கஜேந்தி தீபராசா ஆசிரியர் மட் / பட் /வெல்லாவெளி கலைமகள்மகா வித்தியாலயம் ? Download PDF

தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 குறு வினா விடைத்தொகுப்பு சைவசமயம் தரம்-11 தொகுப்பு: திருமதி சிவரஞ்சனி சசிதரன் மட்/இந்துக்கல்லூரி மட்டக்களப்பு ? Download PDF