தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்

தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள் தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள் க.பொ.த சாதாரண தரம் கணிதம் மாணவர் செயலமர்வு ? Download PDF