தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்

தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள் தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள் க.பொ.த சாதாரண தரம் கணிதம் மாணவர் செயலமர்வு ? Download PDF

தரம் 11 சைவநெறி – வினாத் தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – வினா விடைத்தொகுப்பு க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 கொவிட் 19 விடுமுறை காலச் செயலட்டை – 2020 தரம் 11 மாணவர்களுக்கான வினாத் தொகுப்பு (புதிய பாடத்திட்டம்) சைவநெறி – தவணை 01 , 02 ஆக்கம் திருமதி.கஜேந்தி தீபராசா ஆசிரியர் மட் / பட் /வெல்லாவெளி கலைமகள்மகா வித்தியாலயம் ? Download PDF

தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 குறு வினா விடைத்தொகுப்பு சைவசமயம் தரம்-11 தொகுப்பு: திருமதி சிவரஞ்சனி சசிதரன் மட்/இந்துக்கல்லூரி மட்டக்களப்பு ? Download PDF

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 5

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 5 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 5 ? Download PDF

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 04

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 04 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 4 ? Download PDF

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 03

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: K.V.Nareshkumar BA Hons Geography Special KN/ Kilinochchi Hindu College தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 03 உலகின் இயற்கை இடர்கள் செயலட்டை – 3 ? Download PDF

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள் மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் ? Download PDF