தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்

தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் உயர் தர மாதிரி வினாத்தாள் தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் உயர் தர மாதிரி வினாத்தாள்கள். Download G.C.E A/L Science for Technology Model Papers Tamil Medium. Prepared by N.MohanaKanth Paper-1 Paper-2 Paper-3 Paper-4 Paper-5 Paper-6 Paper-7 Paper-8 Paper-9 Paper-10 Paper-11 Paper-12 Paper-13 Contact for Zoom Class N.MohanaKanth 0758190436 Science for Technology Past Papers இப்பொழுது விற்பனையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் Book World … Read more