2015 இரசாயனவியல் வினாத்தாள்

2015 க.பொ.த உயர்தரம் இரசாயனவியல் வினாத்தாள்

2015 Chemistry marking scheme and Past paper free Download
Download 2015 Chemistry past paper with answers free PDF
2015 Chemistry past paper Tamil Medium

Download Chemistry Past Paper 

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …