2013 க.பொ.த உயர்தர வினாத்தாள் தமிழ்

2013 க.பொ.த உயர்தர வினாத்தாள் தமிழ்

The Sri Lankan Advanced Level (A-level), is a General Certificate of Education (GCE) qualification exam in Sri Lanka, similar to the British Advanced Level, conducted annually by the Department of Examinations of the Ministry of Education. It is usually taken by students during the optional final two years of collegiate level (grade 12 and 13 or external (non-school) candidates), after they have completed GCE Ordinary Level exams. The majority of candidates enter the exams via their respective schools, while candidates who have finished school education can also apply as private applicants. The qualification also serves as an entrance requirement for Sri Lankan state universities. The exams are held in three mediums: Sinhala, Tamil and English.  Download 2013 G.C.E Advance level Tamil Past Paper.

Download

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …