தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்

தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் உயர் தர மாதிரி வினாத்தாள்

தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் உயர் தர மாதிரி வினாத்தாள்கள். Download G.C.E A/L Science for Technology Model Papers Tamil Medium.

Prepared by N.MohanaKanth

Contact for Zoom Class

N.MohanaKanth

0758190436

Science for Technology Past Papers

இப்பொழுது விற்பனையில்

gce al Science for technology Tamil book

பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்கள்

Book World – Kalmunai

United Book Shop – Batticaloa

Check Also

பண்டிதர்.மு.நல்லதம்பியின் பாரதியார்

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான பண்டிதர்.மு.நல்லதம்பியின் “பாரதியார்” M.Nallathambi’s Bharathiyar G.C.E A/L Guide முதுதமிழ்ப் புலவர், பண்டிதர் மு. நல்லதம்பி …