தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020 S.Mohan

Download Grade 5 Scholarship Model Papers 2020 Tamil Medium Prepared by S.Mohan.

சுற்றாடல்

Maths

Model Papers

Tamil

Grade 5 Scholarship Model Paper 2020 Kalmunai

Check Also

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் Prepared by T.Mohanathas (Teacher, Bampalapitty Hindu College Colombo) NOBLE …