தரம் 11 புவியியல் அலகு – 04

தரம் 11 புவியியல்

க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020
Teacher:
K.V.Nareshkumar BA Hons
Geography Special
KN/ Kilinochchi Hindu College
தரம் – 11 பாடம் – புவியியல் அலகு – 04
உலகின் இயற்கை இடர்கள்
செயலட்டை – 4

Download PDF

Check Also

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள் மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் …