தரம் 11 சைவநெறி – வினாத் தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – வினா விடைத்தொகுப்பு

க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020

கொவிட் 19 விடுமுறை காலச் செயலட்டை – 2020

தரம் 11 மாணவர்களுக்கான வினாத் தொகுப்பு (புதிய பாடத்திட்டம்)
சைவநெறி – தவணை 01 , 02

ஆக்கம்
திருமதி.கஜேந்தி தீபராசா
ஆசிரியர்
மட் / பட் /வெல்லாவெளி கலைமகள்மகா வித்தியாலயம்

Download PDF

Check Also

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள் மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் …