தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள்
மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

Download PDF

Check Also

தரம் 11 புவியியல் அலகு – 03

தரம் 11 புவியியல் க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் புவியியல் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020 Teacher: …