தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்

தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்

தரம் 11 கணிதம் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்

க.பொ.த சாதாரண தரம் கணிதம் மாணவர் செயலமர்வு

Download PDF

Check Also

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள் மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் …