தரம் 1 ஆசிரியர் வழிகாட்டி

தரம் 1 ஆசிரியர் வழிகாட்டி

தரம் ஒன்றுக்கான ஆசிரியர் வழிகாட்டியினை PDF வடிவில் இங்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம.

Grade 1 Teachers Guide Tamil Medium

Download Grade 1 Teachers Guide Tamil Medium (Sri lankan Syllabus) Free PDF.

ஆரம்பக்கல்வி (2007) Download
கணிதம் ( Effective from 2016 onwards) Download
ஆரம்பக்கல்வி ( Effective from 2016 onwards) Download
சைவநெறி (Hinduism) – 2016 Download
இஸ்லாம் -2016 Download
கிறிஸ்தவம் -2016 Download
கத்தோலிக்கம் -2016 Download