க.பொ.த உயர்தரம் பௌதீகவியல் மாதிரி வினாத்தாள் 2017

க.பொ.த உயர்தரம் பௌதீகவியல் மாதிரி வினாத்தாள்

Physics Model Paper Jaffna 2017 Part 1 Tamil

Download Physics Model Paper Jaffna 2017 Part 1 Tamil. Developed by Nothern Province Teachers

Download Physics Model Paper Part 1

 

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …