க.பொ.த உயர்தரம் கிறிஸ்தவ நாகரீகம் 2015

க.பொ.த உயர்தரம் கிறிஸ்தவ நாகரீகம்2015

here you can Download G.C.E Advance Level A/L Christian Civilization Past paper Tamil Medium 2015 Part 1 & Part 2

Department of Education Sri lanka

General Certificate  of Education Advance Level

Christian Civilization Tamil Model Paper Part 1 & 2

 

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …