க.பொ.த உயர்தரம் உயிரியல் வினாத்தாள்

க.பொ.த உயர்தரம் உயிரியல் வினாத்தாள்

G.C.E A/L Biology Past Papers Tamil Medium, G.C.E A/L Biology Worksheet Tamil Medium, G.C.E A/L Biology Model Papers Tamil Medium, and Term Test Papers

G.C.E A/L Biology Past Papers Tamil Medium

G.C.E A/L Biology Model Papers Tamil Medium

G.C.E A/L Biology Unit Exam Papers Tamil Medium

UNIT – 02- Chemical and cellular basis of life – ANANTHA ACADEMY BATTICALOA.

UNIT Exam Papers – ANANTHA ACADEMY BATTICALOA.

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …